Změny právních předpisů od ledna 2006
15.12.2005 1541 Views

Změny právních předpisů od ledna 2006

Dne 1. ledna 2006 se mění některé právní předpisy, které spadají do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Oblast zaměstnanosti
Od nového roku se bude do náhradních dob zaměstnání pro účely vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti započítávat i doba soustavné přípravy na budoucí povolání, a to v maximálním rozsahu šesti měsíců. Tato změna se dotkne především čerstvých absolventů, kteří se zaevidují na úřadech práce po 1. 1. 2006.

Uchazeči o zaměstnání budou nově povinni oznámit úřadu práce svůj nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den, který předchází dni nástupu, a tuto skutečnost do 8 kalendářních dnů doložit.

Lidé starší 50 let, kteří se zaevidují na úřadu práce, už nebudou muset prokazovat délku účasti na důchodovém pojištění pro účely prodloužení podpůrčí doby. K tomu, aby mohli pobírat podporu v nezaměstnanosti déle (uchazeči nad 50 let 9 měsíců, uchazeči nad 55 let 12 měsíců), bude úřad práce brát v potaz jen jejich věk.

Zvyšuje se maximální částka, kterou mohou úřady práce poskytnout zaměstnavateli na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro konkrétního uchazeče o zaměstnání. Dosavadní hranice se ruší a příspěvek budou moci úřady práce poskytovat až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Příspěvek mohou zaměstnavatelé dostávat až 6 měsíců. V případě rizikových skupin uchazečů o zaměstnání (osoby se zdravotním postižením, mladí lidé do 25 let věku, absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, a osoby starší 50 let) se tato doba prodlužuje na 12 měsíců.

Rozšiřuje se okruh skutkových podstat přestupků a správních deliktů. Za neplnění oznamovacích povinností nebo nevedení evidencí stanovených v zákoně o zaměstnanosti bude moci úřad práce uložit viníkovi pokutu až do výše 500 tis. Kč.

Zpřísní se také podmínky pro dlouhodobě evidované uchazeče o zaměstnání. Ti, kteří budou v evidencích úřadů práce déle než jeden rok, budou muset přijmout zaměstnání sjednané na dobu kratší než tři měsíce nebo to, které budou vykonávat v rozsahu odpovídajícím minimálně 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

Oblast sociální
Od 1. ledna 2006 se zvýší životní minimum. Částky na výživu a ostatní základní osobní potřeby vzrostou o 1,7 % a částky na domácnost přibližně o 4 %. Životní minimum samostatně žijícího dospělého se zvýší ze současných 4 300 na 4 420 Kč. Schválená právní úprava se automaticky promítne i do oblasti dávek státní sociální podpory. Projeví se také v úrovni dávek sociální péče a ostatních dávek odvozovaných od výše životního minima.

Od nového roku (reálně od února) budou moci děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři hodiny, aniž by jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Umožní to novela zákona o státní sociální podpoře.

Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla, dostávat až o 776 Kč více. Nově bude činit pro osoby s průkazem ZTP 6 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP/P budou dostávat příspěvek ve výši 9 900 Kč ročně. Pokud jsou vlastníky nebo držiteli jednostopého motorového vozidla, bude příspěvek pro osoby s průkazem činit ZTP 2 300 Kč a pro držitele průkazu ZTP/P 4 200 Kč. Na zvýšení příspěvku bude potřeba uvolnit 96 mil. Kč. Tuto částku pokryje MPSV plně ze svých zdrojů.

Zároveň se zvyšuje příspěvek na individuální dopravu těžce zdravotně postiženým občanům, kteří se pravidelně individuálně dopravují a nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Od nového roku tato částka vzroste o 500 Kč a bude činit 6 500 Kč na kalendářní rok.

Oblast důchodového pojištění
Od lednové splátky důchodu v roce 2006 se zvýší všechny důchody (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí) přiznané před 1. lednem 2006 téměř o 5 %. Průměrný starobní důchod by měl činit 8 128 Kč. Procentní výměra penzí „starodůchodců“ (důchody přiznané před 1. lednem 1996) se zvýší o 6 %. Procentní výměra „novodůchodců“ (důchody přiznané po 31. prosinci 1995) vzroste o 4 %. Základní výměra důchodu (v současné době 1 400 Kč) se zvýší o 70 Kč, tj. o 5 %, na 1 470 Kč. V případě souběhu nároku na výplatu vlastního důchodu a na výplatu pozůstalostního důchodu se zvýší oba důchody.

Zároveň se zvýší všeobecný vyměřovací základ a redukční hranice nutné pro výpočet výše důchodu. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2004 činí 17 882 Kč. K tomu, aby upravené vyměřovací základy pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít ještě přepočítací koeficient. V příštím roce bude jeho hodnota činit 1,0532. Současně se zvyšují i tzv. redukční hranice pro stanovení výpočtového základu. První redukční hranice se zvyšuje z částky 8 400 Kč na 9 100 Kč a druhá redukční hranice z částky 20 500 Kč na 21 800 Kč.

Zvýší se také příplatky k důchodu, a to o 4,9 % té částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, a jsou splatné po 31. prosinci 2005.

Oblast nemocenského pojištění
Od 1. ledna 2006 se zvýší redukční hranice u zaměstnanců a OSVČ pro účely výpočtu nemocenských dávek. Částka 480 Kč stoupne na 510 Kč, částka 690 Kč se zvýší na 730 Kč. Denní vyměřovací základ bude činit maximálně 642 Kč a bude tak o 36 Kč vyšší než dosud. Zvýšení redukčních hranic se bude týkat i těch lidí, kteří začnou pobírat dávky nemocenského pojištění ještě před 1. lednem 2006 a jejichž nárok na tyto dávky bude trvat i po tomto datu.

Oblast pracovněprávní
V roce 2006 se zvýší minimální mzda, a to hned dvakrát. Poprvé od 1. ledna o 5,4 %. Měsíčně tak budou lidé, kteří minimální mzdu pobírají, dostávat místo současných 7 185 Kč 7 570 Kč. Minimální hodinová mzda vzroste ze 42,50 Kč na 44,70 Kč. Druhé zvýšení – o 5,1 % – nastane od 1. července 2006. Měsíční minimální mzda bude od tohoto data činit 7 955 Kč a hodinová minimální mzda 48,10 korun. V souvislosti s tím vzrostou shodně a se stejnou účinností i mimální mzdové tarify.

Od 1. ledna 2006 vzroste o 5 % průměrný výdělek, ze kterého se odvozuje výše náhrady za ztrátu na výdělku. Z této částky se znovu stanoví výše náhrady za ztrátu na výdělku, náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející podle pracovněprávních předpisů a náhrada za ztrátu na výdělku příslušející podle občanskoprávních předpisů. Zvýšení se bude týkat všech poškozených a pozůstalých podle pracovněprávních předpisů a poškozených podle občanskoprávních předpisů, kterým vznikl nárok na náhradu před 1. lednem 2006.

Od nového roku vzrostou všechny platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 5 %. V průměru se zvýší platový tarif jednoho zaměstnance o 770 Kč. Tento krok si vyžádá v příštím roce 4,5 mld. Kč ze státního rozpočtu. Potřebné prostředky jsou zajištěny.

V zájmu zvýšené ochrany zaměstnanců se výslovně stanoví přednost kolektivní smlouvy před vnitřním platovým předpisem pro určení platového tarifu u uměleckých a uměleckotechnických zaměstnanců. Možnost stanovit pravidla ve vnitřním platovém předpisu budou mít pouze ti zaměstnavatelé, u kterých nepůsobí odborová organizace. Nástupem nového roku se zvyšují ceny pohonných hmot pro účely výpočtu cestovních náhrad. V praxi bude tento krok znamenat především zvýšení nároku zaměstnance na náhradu při použití soukromého motorového vozidla pro účely pracovních cest.

Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují následovně:
● z 27,10 Kč na 30,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
● z 27,50 Kč na 29,50 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
● z 27,40 Kč na 30,40 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
● z 31 Kč na 34,40 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
● z 26,60 Kč na 29,50 Kč u motorové nafty.

Řízená migrace
Od 1. ledna 2006 se otevřou brány pilotního projektu MPSV „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ pro občany Ukrajiny. Projekt je prvním krokem k vytváření budoucí imigrační politiky České republiky. Jeho cílem je přivést do ČR zahraniční odborníky, kteří se zde chtějí usadit i se svými rodinami. Ti, kteří úspěšně splní všechny podmínky, mohou požádat o trvalý pobyt v ČR už po dvou a půl letech, zatímco současná legislativa stanoví lhůtu desetiletou.

Previous Příspěvek na provoz motorového vozidla se zvýší
Next Rodičovský příspěvek bude vyšší

About author

You might also like

Sociální dávky

Minimální příjem živnostníků

Doslechl jsem se, že jakýkoli majitel živnostenského listu, například i ten, jehož roční příjem ze živnosti po odečtení zákonných nákladů je například 10 000 Kč (nebo dokonce nemá za rok

Sociální dávky

Poslanci schválili změny v oblasti sociálních dávek

Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nových právních předpisů.

Sociální dávky

Kompenzační příspěvek pro důchodce

Tím, že Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky a schválila zákon o DPH, zároveň došlo i ke schválení některých dalších opatření. Jedním z nich jsou kompenzace, které by měly u