Více těm, kteří se starají…Od října bude zvýšen příspěvek na péči o osobu blízkou na 5310 Kč
13.9.2005 1601 Views

Více těm, kteří se starají…Od října bude zvýšen příspěvek na péči o osobu blízkou na 5310 Kč

Od října se zlepší finanční situace občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu. Nabude totiž účinnosti novela zákona, která zlepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči. Zároveň zlepší podmínky těm, kteří se starají o zletilé nebo staré osoby (jedná se o osoby převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 let a částečně bezmocné).

Na základě tohoto zákona se zvýší příspěvek při péči o jednu blízkou osobu ze současných 3776 Kč na 5310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, bude pobírat místo současných 6490 Kč 9086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. V současné době si mohou přivydělat maximálně 3540 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Nová právní úprava zvyšuje tuto částku na 5900 Kč.

Souběh dávek
Novela podpoří i rodiny, které mají dítě v pěstounské péči. Tyto rodiny budou moci pobírat příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zároveň dostávat odměnu pěstouna, aniž by ztratily nárok na jednu z dávek. Oproti současnému stavu budou moci pobírat příspěvek i ti, kteří pečují o osobu blízkou (například babičku) a zároveň pobírají rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku do čtyř (případně sedmi let). I v tomto případě novela umožní souběh těchto dávek. Podmínkou je, aby se oba příspěvky neposkytovaly z důvodu péče o tutéž osobu. Nová právní úprava zároveň umožňuje souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým důchodem. Občanům, kteří pobírají vedle příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu dávky sociální péče (jsou vázány na sociální potřebnost), budou úřady při hodnocení jejich příjmu započítávat tento příspěvek pouze z poloviny, což opět povede ke zlepšení jejich finanční situace.

Podmínka celodenní péče
K tomu, aby rodič mohl pobírat příspěvek při péči o osobu blízkou, musí splňovat mimo jiné podmínku celodenní péče. Aby mohla být péče kvalitní, musí rodiče také odpočívat. S ohledem na tuto potřebu rodičů pečujících o postižené dítě se podmínka celodenní péče považuje za splněnou i v případech, kdy takové dítě bude ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti.

Nová dávka
Novela zavádí do systému dávek státní sociální podpory novou dávku „příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. Tu bude dostávat dítě pobývající v uvedeném zařízení, dokud příslušné orgány nerozhodnou o jeho dalších výchovných poměrech. Výše měsíčního příspěvku odpovídá devítinásobku příslušné částky na výživu a ostatní osobní potřeby dítěte podle zákona o životním minimu. Jedná se o přibližně 15–22 tis. Kč měsíčně, a to podle věku dítěte.

Omezující opatření v ústavech
Nová právní úprava ošetřuje také problematiku používání restriktivních opatření v ústavech sociální péče a domovech pro seniory, mezi které patří např. klecová lůžka opatřená mříží či sítí. Používání těchto opatření bude možné ve výjimečných případech, a to pouze tehdy, pokud by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví samotného klienta nebo jiných osob. K použití opatření, které omezí pohyb uživatele služby, bude vždy nezbytné vyjádření lékaře. Vedení ústavu bude muset v takových případech informovat zákonného zástupce klienta. Zákon také zavádí povinnost evidovat tyto úkony.

Previous Ministr Škromach zvýší příspěvek pro zdravotně postižené občany
Next Vznikla Rada seniorů

About author

You might also like

Sociální dávky

Vláda schválila změnu systému sociálních dávek

Od 1. července 2006 by se měl změnit systém dávek sociální péče, vázaných na sociální potřebnost. Rozhodla o tom vláda. Ministři schválili návrh zákona o životním a existenčním minimu, zákona

Sociální dávky

Poslanci podpořili rodiny s dětmi

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, která se týká nároku na rodičovský příspěvek. Od 1. ledna 2006

Sociální dávky

Stanovisko MPSV k závěrům NKÚ – dávky sociální péče

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil výsledky kontrolní akce, které se týkají činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Kontroloři prověřovali systém vyplácení dávek sociální péče osobám sociálně potřebným. NKÚ kontroloval Ministerstvo práce