Státní sociální podpora – letáky MPSV
13.4.2005 924 Views

Státní sociální podpora – letáky MPSV

Naše ministerstvo se snaží občanům přiblížit jednotlivé oblasti resortu práce a sociální politiky a pomáhá jim co nejlépe se v nich orientovat. Vedle hlasového informačního systému, kde se zájemci mohou na lince 800 189 810 dozvědět zdarma informace o dávkách státní sociální podpory, byla na podzim minulého roku zprovozněna také Informační kancelář MPSV pro telefonické i osobní konzultace. Loni byly také vydány informační letáky, které mají ještě více usnadnit cestu k získání potřebných znalostí a ozřejmit případné nejasnosti. I naše noviny se přiřadí k těmto informačním zdrojům a každý měsíc se zaměříme vždy na jednu oblast.

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
● přídavek na dítě,
● rodičovský příspěvek,
● sociální příplatek,
● příspěvek na bydlení,
● porodné,
● pohřebné,
● dávky pěstounské péče.

Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Přídavek na dítě
Nárok na přídavek na dítě mají rodiny s příjmem do 3násobku částky svého životního minima. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Je poskytován ve 3 úrovních, které závisejí na příjmu rodiny za předchozí kalendářní rok. Jeho výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. zdroj: MPSV

Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,54násobku částky životního minima na osobní potřeby rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Podmínkou je, že dítě nenavštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů; jsou-li závažné zdravotní důvody na straně dítěte nebo rodiče, může dítě uvedené zařízení na-vštěvovat 4 hodiny denně. Nárok na rodičovský příspěvek nemá rodič, který pobírá příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Sociální příplatek
Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním jejich potřeb. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 1,6násobek životního minima rodiny. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje.

Příspěvek na bydlení
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže příjem osob v bytě trvale hlášených byl v uplynulém kalendářním čtvrtletí nižší než 1,6násobek životního minima těchto osob. Příspěvek se poskytuje bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo jde o byt ve vlastním domě, a jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Porodné
Touto dávkou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Zdroj: MPSV

Pohřebné
Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5000 Kč. Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR, nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR.

Dávky pěstounské péče
Těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a které je svěřené do pěstounské péče. S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky SSP, např. na přídavek na dítě, rodičovský příspěvek apod.
● strong>Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na dávku má dítě svěřené do pěstounské péče a po jejím skončení (po 18. roce věku) nejdéle do 26 let, zůstane–li dítě nezaopatřené a ve společné domácnosti s bývalým pěstounem.
Odměna pěstouna
Výše odměny je 0,5 částky životního minima na osobní potřeby pěstouna za každé svěřené dítě. Tato odměna je projevem určitého společenského uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči.
Příspěvek při převzetí dítěte
Výše příspěvku je 4násobek částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Jeho účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče.
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně 4 děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.

Letáky MPSV (i v anglické verzi) jsou k dispozici v Informační kanceláři MPSV, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 a na úřadech práce.

red.

Previous Smlouva ČR - SR v oblasti důchodů
Next K česko-slovenské smlouvě v oblasti důchodů

About author

You might also like

Sociální dávky

Dávky státní sociální podpory na úřadech práce

Od 1. dubna 2004 přecházejí kompetence v oblasti státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce. V Praze budou nadále působit úřady městských částí určené

Sociální dávky

Změny od 1. ledna 2004 v systému dávek státní sociální podpory

Na základě zákona č. 453/2003 Sb. – převod kompetencí v oblasti státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce V Praze nadále patří tyto kompetence

Sociální dávky

Dávky SSP

Z technických důvodů se neuskutečnil tisk složenek pro dávky SSP v termínu, na který jsou klienti v našem regionu zvyklí. Úřad práce v Plzni dávky včas zpracoval a předal do