Stanovisko MPSV k závěrům NKÚ – dávky sociální péče
11.1.2005 1175 Views

Stanovisko MPSV k závěrům NKÚ – dávky sociální péče

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil výsledky kontrolní akce, které se týkají činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Kontroloři prověřovali systém vyplácení dávek sociální péče osobám sociálně potřebným. NKÚ kontroloval Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj a 19 vybraných obcí – obecních úřadů.

MPSV zaujalo k výsledkům kontroly tato stanoviska:
NKÚ: „Na základě zjištěných skutečností lze systém hodnotit jako složitý, administrativně náročný, neodpovídající již zcela novým sociálně ekonomickým podmínkám a změnám ve veřejné správě. Takto nastavený systém je v daném rozsahu obtížně řiditelný a z hlediska způsobu financování nevhodný.“
„Výše prostředků vyplacených ze státního rozpočtu na dávky sociální péče se od roku 1998 více než zdvojnásobila a totéž platí i o výši výdajů čerpaných na dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Výdaje státního rozpočtu na dávky sociální péče v roce 2003 dosáhly výše 14 145 mil. Kč, z toho výdaje na dávky sociální péče osobám sociálně potřebným činily 10 181 mil. Kč.“

MPSV konstatuje, že kontrolní závěr NKÚ v zásadě odpovídá reálné situaci. Pokud jde o vyhodnocení – je třeba konstatovat, že systém hmotné pomoci je až posledním sociálním opatřením státu ve prospěch klienta, přičemž tento systém musí při posuzování individuální situace žadatele komunikovat s řadou veřejných, popř. státních institucí. Tento sociální systém proto bude vždy klást vysoké nároky na odbornou práci. Záměry vedoucí ke zvýšení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při poskytování hmotné pomoci budou znamenat zatížení informační báze tohoto systému dalšími podmínkami, aktivitou v individuální práci s klientem, ověřováním deklarovaných skutečností apod.

NKÚ: „Na základě šetření provedeného u kontrolovaných obcí lze konstatovat, že výši výdajů na dávky sociální péče osobám sociálně potřebným negativně ovlivňuje i jejich zneužívání. Příčiny vidí sociální pracovníci zejména v tom, že nemohou často prokázat ani zřejmou nepravdivost údajů poskytovaných žadateli, event. příjemci podpor. Bez účinné spolupráce s ostatními úřady a institucemi nemohou obecní úřady situaci řešit.“

Toto tvrzení obsahuje dva aspekty. Problém je především v tom, co je to „zřejmá nepravdivost údajů“, když ji není možné prokázat. Druhou skutečností je ovšem fakt, že systém dávek sociální péče může pracovat pouze s údaji, které má k dispozici, popř. které legálně získá. Pokud jiné orgány nevyvíjejí aktivní činnost k odhalení nepravdivých údajů, pak sociální správa nemůže vytvářet vlastní, nové a náročnější orgány k odhalování černé práce, zatajování příjmů, manipulace v oblasti bydlení apod. Její výkon je pak přímo závislý na věrohodnosti výstupů jiných orgánů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v době kontroly NKÚ připravovalo věcný záměr zákona o hmotné nouzi a sociálním začleňování a zákona o životním minimu, které by měly stávající systém dávek sociální péče osobám sociálně potřebným výrazně změnit. Zákon o hmotné nouzi by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2007. Pokud jde o aktivity, které by měly být provedeny do tohoto data, sám kontrolní závěr NKÚ konstatuje, že reálné možnosti státu a MPSV zasahovat do procesu výplaty dávek sociální péče, zejména pak do kvalitativních podmínek, za nichž jsou tyto dávky poskytovány, jsou velmi omezené. Nicméně MPSV nadále metodicky povede v rámci svých možností (i kapacitních) příslušné orgány k tomu, aby systém dávek sociální péče dosáhl maximální efektivity.

Previous Od ledna vzrostou částky zvýšení důchodů pro bezmocnost
Next O kolik se valorizovaly důchody?

About author

You might also like

Sociální dávky

MPSV pořádá regionální konference

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pořádá na přelomu listopadu a prosince 2005 regionální konference na téma „Fórum sociálního začleňování“. V Praze proběhne ve dnech 28. – 29. listopadu a

Sociální dávky

Dávky SSP

Z technických důvodů se neuskutečnil tisk složenek pro dávky SSP v termínu, na který jsou klienti v našem regionu zvyklí. Úřad práce v Plzni dávky včas zpracoval a předal do

Sociální dávky

Náš sociální systém bude chráněn

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, bude moci být od příštího roku zrušeno povolení k přechodnému pobytu. Rozhodla o