Poslanci rozhodli o ochraně sociálního systému ČR
30.11.2005 1065 Views

Poslanci rozhodli o ochraně sociálního systému ČR

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, bude moci být od příštího roku zrušeno povolení k přechodnému pobytu. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Novou právní úpravu musí ještě posoudit Senát a schválit prezident.

Česká republika je už více než rok členem Evropské unie. Musí tedy mimo jiné respektovat právo EU. V praxi to znamená, že občané členských států Evropské unie mají stejná práva jako občané ČR. Pokud tedy v České republice legálně pracuje občan členského státu a přispívá tak do sociálního systému ČR, může také čerpat sociální dávky.

Pokud ale cizinec v ČR nepracuje a pouze čerpá sociální dávky, může za určitých podmínek představovat pro ČR neodůvodnitelnou zátěž. V tom případě je na obecním úřadě s rozšířenou působností, aby posoudil a rozhodl, zda tento člověk skutečně zatěžuje sociální systém. Rozhodnutí musí padnout na základě přesně stanoveného bodového ohodnocení, kdy se posuzuje například délka legálního pobytu dané osoby na území ČR, doba, po kterou tato osoba přispívala do systému sociálního pojištění, nebo získaná kvalifikace.

Bodové hodnocení ČR nepřevzala z předpisů EU, protože ty nechávají konkrétní úpravu posuzování, zda se dotyčná osoba stala neodůvodnitelnou zátěží, na jednotlivých členských státech.

Takové rozhodnutí je pak důvodem k odejmutí oprávnění pobytu na území ČR. Tuto skutečnost musí obecní úřad sdělit příslušnému útvaru Policie ČR, která situaci znovu pečlivě přezkoumá. Mimo jiné musí posoudit, zda je rozhodnutí o odnětí oprávnění k pobytu na území ČR přiměřené z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince. Samo označení osoby za neodůvodnitelnou zátěž nemá za následek odejmutí právem přiznaných sociálních dávek, takový důsledek má až odejmutí oprávnění k pobytu.

Pokud policie rozhodne o ukončení pobytu, vydá cizinci výjezdní příkaz, ve kterém je stanoveno, do kdy musí dotyčný z ČR vycestovat.

Previous MPSV pořádá regionální konference
Next Životní minimum bude vyšší

About author

You might also like

Sociální dávky

Rodiče mohou žádat i o dávky sociální potřebnosti

Od 1. února 2006 mohou děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři

Sociální dávky

Minimální příjem živnostníků

Doslechl jsem se, že jakýkoli majitel živnostenského listu, například i ten, jehož roční příjem ze živnosti po odečtení zákonných nákladů je například 10 000 Kč (nebo dokonce nemá za rok

Sociální dávky

Poslanci podpořili rodiny s dětmi

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, která se týká nároku na rodičovský příspěvek. Od 1. ledna 2006