Okruh společně posuzovaných osob
14.6.2005 2480 Views

Okruh společně posuzovaných osob

Manžel je Němec a žije a pracuje v Německu. Já se svým osmnáctiletým synem, který studuje, bydlím v Čechách. Spolu s manželem čekáme ještě další dítě. Z důvodu sňatku s cizím státním příslušníkem, který nemá trvalý pobyt v ČR, mi byly pozastaveny veškeré sociální dávky. Opravdu nemám nárok ani na přídavky na děti? A dostanu alespoň porodné a mateřské dávky? Anebo je možné toto čerpat z manželova pojištění v Německu?

Posuzování nároku na dávky státní sociální podpory se v České republice řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní sociální podpoře). Vstupem do EU začala v České republice platit také Nařízení Evropského společenství, která jsou základními právními předpisy Evropské unie a jsou přímo aplikovatelná v každém členském státě. Problematiku systémů sociální ochrany upravuje Nařízení č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a Nařízení č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství a další právní předpisy. Na jejich základě může osoba pracující jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná v jiném členském státě EU, než je stát jejího trvalého bydliště, požádat v tomto státě o tzv. rodinné dávky. Podmínka výdělečné činnosti vykonávané v jiném státě, než je stát trvalého bydliště, není v tomto případě splněna. Z tohoto důvodu nebudou Nařízení ES aplikována a případ se bude posuzovat podle českých právních předpisů. Zákon o státní sociální podpoře stanoví, že dávky státní sociální podpory náleží pouze fyzické osobě, jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu. Podle ust. § 7 odst. 2 písm. c) zákona o státní sociální podpoře je manžel společně posuzovanou osobou. Pisatelce tedy nebudou náležet ty dávky státní sociální podpory, u kterých se zkoumá okruh společně posuzovaných osob. V případě, kdy manželé spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, může úřad státní sociální podpory při rozhodování o dávkách rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované. V konkrétních jednotlivých případech může krajský úřad prominout podmínku trvalého pobytu. Proti rozhodnutí o prominutí trvalého pobytu se nelze odvolat, ani jej nelze přezkoumat mimo odvolací řízení.

U dávky porodné se okruh společně posuzovaných osob nezkoumá, můžete si o ni zažádat na úřadu státní sociální podpory, který je příslušný podle místa bydliště. U dávky rodičovský příspěvek musí podmínku trvalého pobytu splnit pouze rodič, jemuž nárok na tuto dávku vzniká. Manžel už tuto podmínku splňovat nemusí. I o tuto dávku si můžete zažádat na úřadu státní sociální podpory. O ostatní dávky státní sociální podpory (zejména o přídavek na dítě) si může zažádat váš manžel v zemi svého trvalého pobytu.

Previous Systém sociální péče bude v souladu s právem EU a zároveň více chráněn
Next Vláda schválila změnu systému sociálních dávek

About author

You might also like

Sociální dávky

Rodiče mohou žádat i o dávky sociální potřebnosti

Od 1. února 2006 mohou děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři

Sociální dávky

Poslanci pustili do 2. čtení návrhy změn v oblasti sociálních dávek

Poslanecká sněmovna pustila do 2. čtení návrhy zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Sociální dávky

Životní minimum bude vyšší

Od 1. ledna 2006 se zvýší životní minimum (ŽM). Rozhodla o tom vláda. Od příštího roku vzrostou částky na výživu a ostatní základní osobní potřeby o 1,7 % a částky