Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí se vrací do PS
9.2.2006 1711 Views

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí se vrací do PS

Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tento krok v žádném případě neznamená zamítnutí novely. Horní komora Parlamentu podpořila návrh změny tohoto zákona, nicméně doporučila v rámci pozměňovacích návrhů ještě její konečnou úpravu. Novelu musí Poslanecká sněmovna znovu posoudit a poté ji musí podepsat prezident. V účinnost by měla vejít ještě v průběhu letošního roku.

Podoba zákona tak, jak ji senátorům předložili poslanci, je výsledkem opakovaných diskusí s odborníky, zástupci státní správy, samosprávy i neziskového sektoru.

Nová právní úprava má mimo jiné zvýšit ochranu dětí, které jsou na základě žádosti rodičů opakovaně umisťovány do kojeneckých ústavů, dětských domovů a dalších zařízení pro děti ohrožované násilím mezi rodiči nebo jinými fyzickými osobami. Novela také posiluje práci s biologickou rodinou a umožňuje tak dítěti zachování rodinného prostředí. Pokud bude příznivý vývoj dítěte natolik narušen nebo rodinné prostředí tak nevyhovující, že bude nezbytné umístit ho mimo rodinu, budou moci příslušné orgány využít na přechodnou dobu možnosti podpůrné pěstounské péče. Jeho rodiče tak získají čas a budou se moci pokusit vyřešit své problémy. Podmínkou umístění dítěte do této péče by měl být kvalifikovaný předpoklad, že se vrátí v relativně krátké době zpět domů ke svým rodičům nebo příbuzným.

Novela pamatuje i na děti, které žijí v zařízeních ústavní výchovy. Podle nové právní úpravy budou muset orgány sociálně-právní ochrany pravidelně spolupracovat s rodiči těchto dětí i po jejich odebrání z rodiny. To by mělo především pomoci řešit sociální situaci rodiny a umožnit tak dítěti jeho návrat domů. Návrh vychází ze zásady, že primárním zájmem dítěte je žít s vlastními rodiči, popř. blízkými osobami.

Nová právní úprava zvyšuje ochranu dětí. Lékařům, kteří budou mít podezření na týrání či zneužívání dítěte nebo zanedbávání péče o ně, stanoví povinnost tuto skutečnost zaznamenat a záznam zaslat příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tím samozřejmě není dotčena oznamovací povinnost podle trestního zákona.

Novela zefektivňuje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s krajskými úřady, českými i zahraničními odborníky připravuje metodické doporučení pro vedení těchto příprav.

Nová právní úprava významně zvyšuje odměnu pěstouna. Měsíčně bude činit součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 1,00 za každé dítě, tedy 2 400 Kč. V případě pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče a pěstounů pečujících alespoň o tři děti nebo alespoň o jedno dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 6,50, tedy 15 600 Kč.

Další změny se týkají pověřených osob, které mohou poskytovat sociálně-právní ochranu. Praktické zkušenosti ukázaly, že lidé, kteří přicházejí do přímého kontaktu s dětmi, kterým sociálně-právní ochrana náleží, tedy především s dětmi zanedbávanými, týranými či zneužívanými, musí být schopni posoudit nebezpečí, které dítěti hrozí, a včas mu zajistit potřebnou odbornou pomoc. Proto je nezbytné, aby tyto osoby měly příslušné odborné vzdělání a praxi. Novela zákona nadále počítá s tím, že pověřené subjekty budou mít oprávnění vyhledávat vhodné děti pro náhradní rodinnou péči a vhodné zájemce, kteří se chtějí stát pěstouny či osvojiteli. Informace o těchto dětech a zájemcích pak budou oznamovat obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Zejména u dětí, které jsou obtížně umístitelné do náhradní rodinné péče, se taková praxe v minulosti osvědčila. Nestátní organizace jsou vítanými partnery státu při vyhledávání dětí vhodných pro osvojení nebo pěstounskou péči, stejně jako vhodných náhradních rodičů. Mohou poskytovat poradenství a provázet tyto rodiny. V kompetenci státu jako garanta hájení dětských práv tak zůstává pouze výsledný úkon samotného přiřazení konkrétního dítěte ke konkrétním rodičům.

Novela nově zavádí státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ten náleží za každé dítě, které je do takového zařízení svěřeno na základě rozhodnutí soudu či na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Průměrná výše tohoto příspěvku bude měsíčně 14 700 Kč na jedno dítě. V praxi to tedy bude znamenat zlepšení finančních podmínek pro tato zařízení.

Previous Na částečný invalidní důchod už nemá vliv výše výdělku
Next Senát vrátil PS návrh zákona o nemocenském pojištění

About author

You might also like

Rodina

Dula a domácí porod – porod doma, nebo v nemocnici?

Jste těhotná poprvé a vše kolem těhotenství a miminek je pro Vás novou krajinou? Možná čekáte svůj druhý, třetí nebo dokonce čtvrtý přírůstek do rodiny! Pak je pro Vás již

Rodina

Cykloturistika

Česká Kanada, Lednicko-Valtický areál, Maďarsko, Mikulovsko, Morava, Německo, Orlické Hory, Poiplie, Polsko, Rakousko, Slovensko, Šumava, Třeboňsko, Železnorudsko Při svých výletech na kole často setkávám jiných cyklistů a na můj pozdrav

Rodina

Svatební poezie – to je pravá romantika

Svatební poezie není žádný specifický žánr, avšak zamilované verše a verše o nekonečné neutuchající lásce, vztazích a manželském soužití jsou typickými prvky patřícími k svatební atmosféře. Krásné poetické verše můžete