Návrh na řešení v oblasti bydlení
17.2.2005 939 Views

Návrh na řešení v oblasti bydlení

Dne 2. února 2005 schválila vláda návrhy věcných záměrů zákonů o životním minimu a hmotné nouzi, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Na základě této nové právní úpravy dojde k rekonstrukci životního minima a ke změně systému ochrany občanů a rodin před hmotnou nouzí. Cílem změn je především motivovat občany k aktivnímu hledání zaměstnání a k přijetí i méně placené práce. Ti, kteří prokáží snahu zvýšit si příjem vlastní prací, by měli být při čerpání sociálních dávek zvýhodněni.

Současný stav
Náklady na bydlení, které svou výší přesahují možnosti rodiny na jejich úhradu z vlastních příjmů, napomáhá stát řešit dávkami:

Příspěvek na bydlení ze systému dávek státní sociální podpory
● nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže rozhodný příjem rodiny (jednotlivce) je nižší než 1,6násobek jejího životního minima,
● pro nárok a výši dávky je rozhodující:
– příjem rodiny (jednotlivce),
– složení rodiny (počet členů + stáří dětí),
– výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou životního minima na domácnost a podílem, v jehož čitateli je součin částky životního minima na domácnost a rozhodného příjmu rodiny a ve jmenovateli součin částky celkového životního minima rodiny a koeficientu 1,60,
– se zvyšujícím se příjmem rodiny výše dávky klesá.

Dávka buď dorovnává příjem rodiny (jednotlivce) do úrovně životního minima, kde je započítaná i částka na domácnost, nebo může být poskytnuta i ve vyšší úrovni, pokud jsou uznány odůvodněné vyšší náklady rodiny, a to i odůvodněné skutečné náklady na bydlení.

Navrhovaná úprava
Po zrušení částky životního minima k zajištění nezbytných nákladů na domácnost zůstane podpora rodin (jednotlivců) v oblasti bydlení dvojí, ale rozdělí se na podporu státu a podporu obce, kdy se bude moci lépe zachytit lokální potřeba podpory a více se zainteresují obce na řešení bytové situace svých občanů.

Stát bude nadále poskytovat příspěvek na bydlení ze systému dávek státní sociální podpory.

Za základ pro výpočet dávky budou sloužit dvě základní kritéria:
● posouzení, kolik rodina (jednotlivec) může vynaložit na náklady spojené s bydlením z vlastních příjmů; za sociálně únosné jsou považovány náklady na bydlení ve výši 30 % (resp. 35 % v Praze) příjmu rodiny,
● normativní náklady na bydlení, které budou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti.

Nárok na příspěvek na bydlení bude mít vlastník nebo nájemce bytu, jestliže jeho skutečné náklady na bydlení překračují 30 % (resp. 35 % v Praze) příjmu rodiny (jednotlivce). Výše příspěvku na bydlení činí
● rozdíl mezi příslušnými normativními náklady na bydlení a sociálně únosnými náklady dané rodiny (30 %, resp. 35 % příjmu domácnosti) nebo
● rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a sociálně únosnými náklady dané rodiny, pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než příslušné normativní náklady.

Pokud rodina (jednotlivec) nebude schopna pokrýt skutečné náklady na bydlení ani s příspěvkem na bydlení, může požádat obec o doplatek na bydlení ze systému dávek hmotné nouze. O této dávce budou rozhodovat obce v samostatné působnosti. Její vyplácení by však nemělo být automatické, ale obec by měla v prvé řadě s takovouto rodinou začít řešit její situaci pomocí sociálních pracovníků, což obnáší nabídnout takovéto rodině či osobám např. méně nákladné bydlení, zvýšení jejich příjmu veřejně prospěšnými pracemi atd.

Pokud jsou vyčerpány jiné možnosti a obec přistoupí k vyplácení doplatku na bydlení, poskytne se tento doplatek v takové výši, aby rodině po úhradě skutečných nákladů na bydlení zůstala částka ve výši živobytí domácnosti.

Zainteresovanost obcí bude zajištěna tím, že doplatek na bydlení bude hrazen z vlastních zdrojů obcí. Na tyto výdaje budou uvolněny prostředky státního rozpočtu, které budou převedeny do rozpočtu obcí.

Previous Jak je to s důchodovým pojištěním ve skutečnosti
Next Motivační opatření věcného záměru zákona o hmotné nouzi

About author

You might also like

Sociální dávky

Dávky SSP

Z technických důvodů se neuskutečnil tisk složenek pro dávky SSP v termínu, na který jsou klienti v našem regionu zvyklí. Úřad práce v Plzni dávky včas zpracoval a předal do

Sociální dávky

Systém sociální péče bude v souladu s právem EU a zároveň více chráněn

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odeslalo vládě návrhy novel zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a novely zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů

Sociální dávky

Vláda schválila změnu systému sociálních dávek

Od 1. července 2006 by se měl změnit systém dávek sociální péče, vázaných na sociální potřebnost. Rozhodla o tom vláda. Ministři schválili návrh zákona o životním a existenčním minimu, zákona