MPSV pořádá regionální konference
25.11.2005 1173 Views

MPSV pořádá regionální konference

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pořádá na přelomu listopadu a prosince 2005 regionální konference na téma „Fórum sociálního začleňování“. V Praze proběhne ve dnech 28. – 29. listopadu a ve Zlíně pak 1. – 2. prosince.

Hlavním cílem je vyvolat diskusi o Národním akčním plánu sociálního začleňování na období let 2006 – 2008. Dokument bude hlavní strategií České republiky v boji s chudobou a sociálním vyloučením v těchto letech.

Neméně důležitým úkolem obou konferencí je zapojit do této diskuse státní a veřejnou správu, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti, sociální partnery, akademickou a výzkumnou sféru a v neposlední řadě také osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Míra chudoby v ČR je podle statistického šetření, které je srovnatelné s jinými členskými státy EU, 8 %. To znamená, že asi 82 tisíc lidí žijících v České republice má k dispozici ročně méně než 74 tisíc korun. Je potřeba si uvědomit, že sociální vyloučení je mnohem širší než chudoba, která odkazuje na nedostatečný příjem či materiální zdroje. Sociální vyloučení, tak jak je dnes v Evropě vnímáno, neumožňuje člověku plně se účastnit běžného života (např. je nezaměstnaný a má ztížený přístup ke vzdělávání, bydlení, dopravě, zdravotním a sociálním službám). Takový člověk je také vyloučen z rozhodovacích procesů v oblasti veřejného a kulturního života obce, ve které žije. To vše výrazně ovlivňuje kvalitu jeho života. Primárním cílem Národního akčního plánu je obecně minimalizovat chudobu a sociální vyloučení v České republice. Plán se také zaměřuje na ty skupiny obyvatel, které jsou nejvíce ohroženy sociálním vyloučením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si od těchto regionálních konferencí slibuje nejen velmi kvalitní podklad pro začátek přípravy Národního akčního plánu, ale také užší navázání spolupráce mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a zástupci jednotlivých institucí a organizací pracujících v sociální oblasti.

Na konference přijali kromě expertů z ČR pozvání také zástupce Evropské komise a zahraniční hosté z Německa, Irska, Portugalska, Polska, Maďarska a Slovenska.

Previous L. Králová – miss, která se stará o seniory
Next Poslanci rozhodli o ochraně sociálního systému ČR

About author

You might also like

Sociální dávky

Stanovisko MPSV k závěrům NKÚ – dávky sociální péče

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil výsledky kontrolní akce, které se týkají činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Kontroloři prověřovali systém vyplácení dávek sociální péče osobám sociálně potřebným. NKÚ kontroloval Ministerstvo práce

Sociální dávky

Příspěvek rodinám prvňáčků

Na začátku školního roku se kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku, mimořádné výdaje. Řada domácností se s touto zátěží těžko vyrovnává. Jedná se zejména o

Sociální dávky

Vyšší příspěvek pro zdravotně postižené

Od začátku příštího roku budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla a individuální dopravu, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce