MPSV navrhuje zvýšit důchody v průměru o 412 Kč
15.9.2004 1442 Views

MPSV navrhuje zvýšit důchody v průměru o 412 Kč

MPSV předložilo vládě návrh na valorizaci důchodů od ledna 2005. Ministerstvo navrhuje zvýšit základní výměru důchodu o 90 Kč, tzn. z 1310 Kč na 1400 Kč. Procentní výměru důchodu navrhuje zvýšit o 5,4 %. Celkově by se měly od lednové splátky 2005 zvýšit důchody o 5,66 %.

Průměrná výše vypláceného starobního důchodu se tím zvýší o 412 Kč na 7687 Kč. Reálná hodnota důchodu bude v roce 2005 činit 102,6 % reálné hodnoty průměrného vypláceného starobního důchodu v roce 1989. Relace průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě bude v roce 2005 činit 39,3 %, což znamená pokles o 0,6 procentního bodu ve srovnání s rokem 2004.

Zákonné podmínky pro zvyšování důchodů stanoví § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 264/2002 Sb. Ve zvýšení důchodů od ledna 2005 se podle zákonného minima musí odrazit nejméně 100 % růstu cen zjištěného v období od srpna 2003 do července 2004 a jedna třetina růstu reálné mzdy za rok 2003. V období od srpna 2003 do července 2004 se index růstu cen zvýšil o 3,2 %. Růst reálných mezd za rok 2003 dosáhl 6,63 %. Z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3, tj. 2,3 %. Zvýšení průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně tedy má podle zákona činit nejméně 5,6 %.

Vyšší než zákonem stanovené minimální zvýšení by bylo vhodné, protože při minimálním zvýšení poklesne relace průměrného důchodu k průměrné mzdě pod 40 %, což je úroveň, jejíž udržení bylo deklarováno při koaličních jednáních o reformě veřejných financí v roce 2003 v Kolodějích. K udržení relace důchodu ke mzdě na 40 % by však bylo potřebné zvýšit důchody o 7,6 % (průměrné zvýšení starobního důchodu o 555 Kč) a znamenalo by to zvýšení nákladů o 4,5 mld. Kč. K úhradě zvýšených výdajů by bylo možné využít zůstatku na zvláštním důchodovém účtu a očekávaného rozdílu mezi příjmy a výdaji nemocenského pojištění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí musí ale respektovat rozhodnutí vlády ze dne 14. července 2004. Vláda tehdy při jednání o návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2005 uložila ministru práce a sociálních věcí valorizovat důchody v roce 2005 pouze v zákonné minimální výši.

Podle zákona o důchodovém pojištění se důchody starobní, plné invalidní a částečné invalidní vypočítávají příslušnou procentní sazbou z výpočtového základu. Při stanovení výpočtového základu se vychází z úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce v jednotlivých kalendářních letech rozhodného období, které jsou pomocí koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu přizpůsobeny mzdové úrovni dosahované v roce předcházejícím roku přiznání důchodu. Tím je umožněno zohlednit vliv obecného růstu mezd, ke kterému došlo od roku, v němž bylo rozhodných příjmů dosaženo, do roku před přiznáním důchodu.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 se stanoví v částce 16 769 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 se stanoví ve výši 1,0665. Jejich stanovení odpovídá údajům o průměrné měsíční mzdě zjištěné Českým statistickým úřadem, a to způsobem odpovídajícím srovnatelné řadě údajů o průměrné mzdě, které jsou podle zákona pro účely důchodového pojištění používány. Částky redukce osobního vyměřovacího základu navrhuje MPSV v návaznosti na zmocnění dané zákonem o důchodovém pojištění, a to tak, že částka 7 500 Kč se zvyšuje na 8 400 Kč a částka 19 200 Kč se zvyšuje na 20 500 Kč. Tyto částky budou platit pro výpočet důchodů přiznaných ode dne, který spadá do období po 31. prosinci 2004.

Hrubý Vladimír, Mgr.
vedoucí tiskového oddělení

Previous Povinnosti pracujících důchodců
Next V příštím roce se zvýší redukční hranice pro výpočet důchodů

About author

You might also like

Důchody

K česko-slovenské smlouvě v oblasti důchodů

V poslední době se média dosti věnují „česko-slovenské smlouvě“ o sociálním zabezpečení, jejímž účelem bylo mimo jiné zajistit po rozdělení ČSFR důchodové nároky českým a slovenským občanům stejně jako občanům

Důchody

Jak je to s důchodovým pojištěním ve skutečnosti

S koncem roku, jak už to bývá, se opět vyrojily nejrůznější úvahy na téma důchodová reforma. Tak se dozvídáme, že důchodový systém bude od poloviny století v deficitu, a dokonce

Důchody

Důchodci si přilepší

Od 1. ledna 2005 by se měl průměrný starobní důchod zvýšit na 7687 Kč. Takový je návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v průběhu září projedná vláda. Podle zákona