Motivační opatření věcného záměru zákona o hmotné nouzi
17.2.2005 1086 Views

Motivační opatření věcného záměru zákona o hmotné nouzi

Dne 2. února 2005 schválila vláda návrhy věcných záměrů zákonů o životním minimu a hmotné nouzi, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Na základě této nové právní úpravy dojde k rekonstrukci životního minima a ke změně systému ochrany občanů a rodin před hmotnou nouzí. Cílem změn je především motivovat občany k aktivnímu hledání zaměstnání a k přijetí i méně placené práce. Ti, kteří prokáží snahu zvýšit si příjem vlastní prací, by měli být při čerpání sociálních dávek zvýhodněni.

Nejlepší ochranou před chudobou a sociálním vyloučením je zaměstnání. Nezaměstnanost, zejména dlouhodobá, je jednou ze zásadních příčin dlouhodobé závislosti na dávkových systémech sociální ochrany. Věcný záměr zákona o hmotné nouzi vychází z Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004 – 2006 a snaží se (kromě ostatních zákonů a programů) provádět některá klíčová opatření prevence chudoby a sociálního vyloučení, tj. podporovat zaměstnatelnost, redukovat závislost na sociální ochraně, akcentovat snahu občana získat zaměstnání, zapojit ho do veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání nebo dobrovolnické práce, což mimo jiné umožní zachovat nebo rozvinout jeho pracovní návyky (zvýší jeho zaměstnatelnost).

Opatření věcného záměru zákona o hmotné nouzi je třeba pojímat komplexně. Pomoc bude založena na sociální práci včetně sociálního poradenství. Cílem sociální práce je za pomoci různých metod vyvést občana ze stavu hmotné nouze.

Jedním z klíčových hledisek při rozhodování o tom, zda osoba bude uznána za osobu v hmotné nouzi, a následně při rozhodování o výši dávky bude i nadále snaha zvýšit si příjem vlastní prací. V této souvislosti je třeba poznamenat, že nelze zaměňovat hodnocení snahy a její úspěšnosti.

Příjem z pracovní činnosti bude pro účely posouzení hmotné nouze započítáván ve výši 70 %. Snížení započítávaného příjmu o určitou procentní částku by mělo působit motivačně, protože se tak zvýší celkový příjem, který bude mít občan k dispozici.

K dalším motivačním opatřením patří individuální aktivizační plány. Tyto plány jsou obdobou individuálních akčních plánů, které zavedl nový zákon o zaměstnanosti a které směřují ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Pomocí individuálních aktivizačních plánů budou podporováni a povzbuzováni dlouhodobě nezaměstnaní k návratu do zaměstnání. Tato opatření jsou jedním z nástrojů, které povedou k rychlejšímu opuštění systému dávek. Plnění „úkolů“ sjednaných v těchto plánech bude mít vliv na výši příspěvku na živobytí či dokonce na to, zda osoba bude uznána za osobu v hmotné nouzi.

Věcný záměr zákona o hmotné nouzi je jen jedním z opatření, která „motivují občany k výdělečné činnosti“ , klíčovými i nadále zůstávají opatření v oblasti zaměstnanosti, mzdové a daňové politiky. Národní akční plán sociálního začleňování uvádí, že Česká republika patří trvale k zemím s nízkou mírou chudoby. Podle metodiky EU představuje hranici ohrožení chudobou 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku. Příjem pod touto hranicí mělo 8 % osob v České republice. V ČR se jako hranice chudoby používá životní minimum, v roce 2002 měla příjmy nižší než životní minimum méně než 4 % domácností.

Previous Návrh na řešení v oblasti bydlení
Next Co nejvíce opuštěných a ohrožených dětí by mělo vyrůstat v rodinách

About author

You might also like

Sociální dávky

Rodičovský příspěvek bude vyšší

Od 1. ledna 2007 by se měl zvýšit rodičovský příspěvek ze současných 3 635 Kč na 40 % průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Úpravu, která

Sociální dávky

Dávky SSP

Z technických důvodů se neuskutečnil tisk složenek pro dávky SSP v termínu, na který jsou klienti v našem regionu zvyklí. Úřad práce v Plzni dávky včas zpracoval a předal do

Sociální dávky

Vyšší příspěvek pro zdravotně postižené

Od začátku příštího roku budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla a individuální dopravu, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce