Minimální příjem živnostníků
12.11.2004 1355 Views

Minimální příjem živnostníků

Doslechl jsem se, že jakýkoli majitel živnostenského listu, například i ten, jehož roční příjem ze živnosti po odečtení zákonných nákladů je například 10 000 Kč (nebo dokonce nemá za rok příjem), bude pro otázky nároků na přídavky na dítě posuzován tak, jako by si živností vydělal 12krát 7800 Kč za rok, a o tuto částku 93 600 Kč mu bude zvýšen rozhodný příjem. Proč občan, který se snaží a přivydělá si nějakou částku na živnostenský list či jej vlastní k soukromému účelu, je takto diskriminován?

Osobám, které mají kromě jiných druhů příjmů taxativně stanovených v § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, i příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedený v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, se od 1. července 2004 započítává do rozhodných příjmů pro dávky státní sociální podpory nejméně minimální částka, která odpovídá 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003, tj. částka ve výši 8400 Kč. Z uvedeného vyplývá, že na majitele živnostenského listu, který nepodniká, se uvedená právní úprava nevztahuje.

K takto stanovenému minimálnímu příjmu osoby, která podniká nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost, se přistoupilo z důvodu přispět ke snaze neposkytovat sociální dávky i v případech, kdy skutečná sociální situace rodiny neodůvodňuje poskytování těchto dávek. V případě zápočtu příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti existuje problém spočívající v tom, že osoby mající tento příjem vykazují pro účely sociálních dávek příjem minimální, v krajním případě příjmy nulové, i když je zřejmé, že takové příjmy neodpovídají skutečnosti. Podnikání je činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku a lze tedy předpokládat, že příjmy z podnikání dosahují určité minimální úrovně.

 

Previous Dohoda o pracovní činnosti
Next Časopis Národní pojištění - nepostradatelný pomocník ve vaší práci

About author

You might also like

Sociální dávky

Novely zákona o státní sociální podpoře účinné v roce 2004

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a organizaci a řízení při poskytování těchto dávek,

Sociální dávky

Návrh na řešení v oblasti bydlení

Dne 2. února 2005 schválila vláda návrhy věcných záměrů zákonů o životním minimu a hmotné nouzi, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Na základě této nové právní úpravy

Sociální dávky

Stanovisko MPSV k závěrům NKÚ – dávky sociální péče

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil výsledky kontrolní akce, které se týkají činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Kontroloři prověřovali systém vyplácení dávek sociální péče osobám sociálně potřebným. NKÚ kontroloval Ministerstvo práce