Dávky státní sociální podpory na úřadech práce
16.3.2004 1465 Views

Dávky státní sociální podpory na úřadech práce

Od 1. dubna 2004 přecházejí kompetence v oblasti státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce. V Praze budou nadále působit úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy. Odvolacími orgány zůstávají krajské úřady a Magistrát Prahy pro hlavní město Prahu.

Vyplývá to ze schválené novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Pro občany, kteří budou chtít uplatnit nárok na dávky státní sociální podpory, nebude znamenat přechod kompetencí na úřady práce žádnou zásadní změnu. O tyto nárokové dávky by měli požádat na stejném místě jako doposud, i když toto kontaktní místo nebude už spadat pod obecní či městský úřad, ale pod úřad práce.

Sociální příplatek
Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 1,6násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Zvýšení sociálního příplatku rozšiřuje okruh oprávněných osob. Jde zejména o péči o zdravotně postižené dítě. Do výše sociálního příplatku se promítá i zdravotní postižení rodiče nebo jeho osamělost.

Příspěvek na bydlení
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník bytu či nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže příjem v rodině byl v uplynulém kalendářním čtvrtletí nižší než 1,6násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek. Příspěvek se poskytuje bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví, nebo jde o byt ve vlastním domě, a jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Příspěvek na dopravu
Touto dávkou se přispívá rodinám na krytí nákladů spojených s dojížděním nezaopatřeného dítěte do školy mimo místo obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu. Pouze v případech, kdy dítě plní povinnou školní docházku, náleží příspěvek bez ohledu na příjem v rodině. Pokud dítě dojíždí na střední či vysokou školu, je příspěvek poskytován jen, jestliže rozhodný příjem rodiny nepřesáhl v uplynulém kalendářním roce dvojnásobek životního minima rodiny. Poslední příspěvek na dopravu se však vyplatí naposledy za červen 2004. Dojíždění dětí do školy budou od září 2004 řešit slevy na žákovské jízdné.

Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Je poskytován ve třech úrovních, které závisí na příjmu rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Nárok na přídavek nemají rodiny s příjmem vyšším, než je trojnásobek částky životního minima.

Rodičovský příspěvek
Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny. Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v měsíci s výjimkami dále uvedenými.

Rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:
– dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči nebo se zaměřením na děti tělesně postižené nebo mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
– dlouhodobě zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
– dítě navštěvuje předškolní zdravotnická zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, pokud je zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.

Od 1. 1. 2004 může rodič při nároku na výplatu rodičovského příspěvku výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, jeho příjmy nebudou sledovány. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Nově se nezkoumá ani nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace. V návaznosti na zrušení omezení výkonu výdělečné činnosti se ruší také zúčtování rodičovského příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné.

Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu zaniká nárok na poskytování rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek zaniká také tehdy, jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Má-li příjemce rodičovského příspěvku po celý kalendářní měsíc z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem nižší, než je výše rodičovského příspěvku, je mu doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.

Rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,1násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče. V současnosti činí výše rodičovského příspěvku 2552 korun měsíčně. Pokud je rodičem nezaopatřené dítě (student) starší 15 let, je to částka 2695 korun. Od 1. června 2004 by se rodičovský příspěvek měl zvýšit na 3573 korun, u nezaopatřeného studujícího rodiče na 3773 korun.

Zaopatřovací příspěvek
Dávka je určená k zabezpečení rodiny vojáka po dobu výkonu jeho základní nebo náhradní vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení. Na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě vojáka bez dalších podmínek. Manželka vojáka má nárok na zaopatřovací příspěvek, pokud pečuje o dítě do čtyř let jeho věku, popřípadě do sedmi let, jde?li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené anebo je-li manželka vojáka invalidní či z vážného důvodu nemůže být výdělečně činná. Výše zaopatřovacího příspěvku činí 0,67násobek částky životního minima na osobní potřeby oprávněné osoby.

Dávky pěstounské péče

1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
– vypočítává se násobkem (koeficientem) částky životního minima na osobní potřeby dítěte.

archiv

2. Odměna pěstouna
– je projevem určitého společenské uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny je 0,5 částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby pěstouna za každé svěřené dítě. Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu zaniká nárok na poskytování odměny pěstouna.

3. Příspěvek při převzetí dítěte
– jeho účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Příspěvek náleží ve výši 4,0násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní potřeby dítěte.

archiv

4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
– náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.

Porodné

Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Pohřebné
Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Previous Zneužívání nemocenské musí skončit - věcný záměr nového zákona o nemocenském pojištění
Next Neplacení pojistného se nevyplácí - důsledky úniků v placení pojistného na sociální zabezpečení

About author

You might also like

Sociální dávky

Motivační opatření věcného záměru zákona o hmotné nouzi

Dne 2. února 2005 schválila vláda návrhy věcných záměrů zákonů o životním minimu a hmotné nouzi, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Na základě této nové právní úpravy

Sociální dávky

Příspěvek rodinám prvňáčků

Na začátku školního roku se kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku, mimořádné výdaje. Řada domácností se s touto zátěží těžko vyrovnává. Jedná se zejména o

Sociální dávky

Náš sociální systém bude chráněn

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, bude moci být od příštího roku zrušeno povolení k přechodnému pobytu. Rozhodla o